AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades.

 

Denominació Social: MOTOS BORDOY SA.

Domicili Social: Avinguda Castellbisbal 120, 08191 Rubí (Barcelona)

NIF: A58000811

Telèfon: 93 588 11 33

E-mail: motosbordoy@motosbordoy.com

Pàgina web: www.motosbordoybarcelona.com

Dades Registrals: Registre mercantil de Barcelona, Tomo 6355, llibre 5642, secció 2, foli 163, inscripció 1ª, full 75464

 

1. OBJECTE

MOTOS BORDOY SA. (en endavant també el prestador) com responsable de la pàgina web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.motosbordoybarcelona.com, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través  de la Web, MOTOS BORDOY SA. Facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper de l’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol de les altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquest pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi la obligació de pre avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació al lloc web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1 Caràcter gratuït d’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de MOTOS BORDOY SA. tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2 Registre d’usuari

Amb caràcter general la prestació dels Serveix no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, MOTOS BORDOY SA. condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3 Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a MOTOS BORDOY SA. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercera.

2.4 Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiments dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanisme, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir tots els materials als que puguin accedir els menors.

2.5 Obligació de fer ús correcte de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i bones costums. A tal efecte l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular i, a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

  1. Sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  4. Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  5. De qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
  6. Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revistada i provada per a què funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que ocorrin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que impossibilitin l’accés a la pàgina web.

MOTOS BORDOY SA. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a la col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment ni efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, visitar la nostra Política de cookies.

 

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, MOTOS BORDOY SA. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re direcció a aquestes webs, posant en coneixement a les autoritats competents en el contingut en qüestió.

MOTOS BORDOY S.A. tindrà publicats aquestos enllaços fins que siguin eliminants o suspesos pel prestador o per l'anunciant, i no serà responsable tot i que aquests anuncis puguesin ser indexats per altres cercadors aliens a aquesta web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercer publicar continguts de forma independent de la pàgina web del prestador. Tot i això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

No obstant, MOTOS BORDOY S.A. l'informa que cualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquesta web, serà vàlid única i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i / o tercera persona i MOTOS BORDOY S.A. no tindrà ningun tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguesin ser ocasionats per la prestació de servicis i / o relacionats contractuals o extracontractuals realitzats entre l'usuari i els anunciants o tercers contactats a través d'aquest portal ja que el prestador només actua com intermediari o mitjançant publicitari.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, visitar la nostra Política de Privacitat.

 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de la propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per les que han estat destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués succeir respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els respectius drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt assenyalat.

 

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o les activitats en aquesta desenvolupades serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes o derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

Contacte